logo webshop weenink header (1233px x 92px) 09 10 (19.13)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop Weenink
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshop Weenink zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Webshop Weenink worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Webshop Weenink worden bedongen, worden evenzeer bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Webshop Weenink ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 
Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten
1 Alle aanbiedingen van Webshop Weenink zijn vrijblijvend en Webshop Weenink behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Webshop Weenink. Webshop Weenink is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Webshop Weenink dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling
 
Artikel 3 – Prijzen en betalingen
1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2 Webshop Weenink biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Webshop Weenink binnen is. iDeal: U kunt via uw eigen bank in de vertrouwde iDeal omgeving betalen. Paypal: U kunt via uw PayPal-account veilig uw betaling doen. Let u bij de verschillende betaalmethoden wel op eventuele toeslagen bij het betalen via iDeal of PayPal.
3 Rembours: Webshop Weenink bied verzending onder rembours aan. 
 
Artikel 4 – Levering
1 De door Webshop Weenink opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Webshop Weenink. In geval van annulering van de opdracht door afnemer, zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.
3 Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2
4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Webshop Weenink verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
 
Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid
1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Webshop Weenink daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het artikel mag dan ook niet verder gebruikt worden.
2 Op de door Webshop Weenink geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Garantie afhandeling van alle geleverde producten dient uitsluitend via Webshop Weenink te verlopen.
3 Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
4 Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen
 
Artikel 7 – Bestellingen/communicatie
1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Webshop Weenink, dan wel tussen Webshop Weenink en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Webshop Weenink, is Webshop Weenink niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Webshop Weenink.
 
Artikel 8 – Persoonsgegevens
1 Webshop Weenink respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
2 De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
3 Webshop Weenink zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.
4 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Webshop Weenink te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Webshop Weenink zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.
 
Artikel 9 – Overmacht
1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Webshop Weenink ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Webshop Weenink gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Webshop Weenink en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10 - Diversen
1 Indien u aan Webshop Weenink schriftelijk opgave doet van een adres, is Webshop Weenink gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Webshop Weenink schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2 Wanneer door Webshop Weenink gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Webshop Weenink deze Voorwaarden soepel toepast.
3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Webshop Weenink in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Webshop Weenink vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4 Webshop Weenink is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Artikel 12 - Afkoelingsperiode
1 De afnemer heeft het recht door Webshop Weenink geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Webshop Weenink de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
producten die in de aanbieding zijn dan wel met korting zijn gekocht of gebruikt zijn hebben geen recht op de afkoelingsperiode.
 
Geopende producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.
3 Voor producten die Webshop Weenink met een beroep op de afkoelingsperiode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u gedurende 30 dagen de gelegenheid om het product, op eigen rekening, bij Webshop Weenink af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending.
4 Wanneer de door Webshop Weenink afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd
 
Artikel 13 - Retourrecht
1 De afnemer heeft het recht door Webshop Weenink geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Webshop Weenink de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. 
3 Wanneer de door Webshop Weenink afgeleverde artikelen niet binnen de "7 dagen" van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
4 Alleen artikelen die ongebruikt, in originele, onbeschadigde verpakking en met de kopie-factuur zijn teruggezonden, worden door ons als niet besteld beschouwd. Het bedrag exclusief verzend- en administratie kosten wordt dan zo spoedig mogelijk terugbetaald.

©2012 Webshop Weenink
Zoeken
1336654016-Ideal-155x100.gif
WinkelwagenMeest verkocht

2011 - 2012 © Webshop Weenink - Alle Rechten Voorbehouden